Pranešimų apie pažeidimus kanalas | AIBĖ

Pranešimų apie pažeidimus kanalas

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS KANALAS

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus UAB Aljansas AIBĖ, UAB Aibės prekyba ir UAB Aibės logistika (toliau kartu – Bendrovės, o kiekviena atskirai Bendrovė) veikia vidinis pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalas (toliau – Kanalas).

 

Kanalas skirtas informacijos pateikimui dėl bet kurioje Bendrovėje galbūt rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo, taip pat šiurkščių privalomų profesinės etikos normų pažeidimo, mėginimo nuslėpti minėtus pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kuriuos asmuo sužinojo dėl savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su bet kuria Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu (toliau – Pažeidimas).

I. KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

 

Visi Kanalu gauti pranešimai apie Pažeidimus nagrinėjami Bendrovėse paskirto Kompetentingo subjekto.

Kompetentingas subjektas – UAB Aljansas AIBĖ teisininkas ir personalo projektų vadovė.

 

II. INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALŲ KONSULTAVIMĄ

 

Asmuo, ketinantis teikti arba pateikęs informaciją apie Pažeidimą, dėl pranešimo apie pažeidimą pateikimo arba jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie Pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Kompetentingu subjektu.

 

Konfidencialios konsultacijos teikiamos kreipiantis [email protected].

 

III. PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS

 

Pranešimai apie galimus Pažeidimus teikiami Kanalu – el. pašto adresu [email protected].

 

Pranešimas teikiamas laisva forma arba užpildant standartinę pranešimo apie Pažeidimo formą.

Atkreipiame dėmesį, jog teikiant pranešimą būtina nurodyti ir pateikti:

  1. Informaciją apie tai, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro arba padarė;
  2. Informaciją apie sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  3. Savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
  4. Bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Nepateikus visos būtinos informacijos pranešimas nebus tiriamas ir laikomas pranešimu apie Pažeidimą, tačiau tai neapriboja Kompetentingo subjekto teisės savo iniciatyva įgyvendinti veiksmus, skirtus pažeidimo užkardymui arba nutraukimui bet kurioje Bendrovėje.

 

Visa Kanalu gauta informacija tvarkoma laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir konfidencialumo principo, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis ir reikalavimus.

 

IV. PAŽEIDIMŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

 

Per dvi darbo dienas nuo pranešimo pateikimo asmuo, pateikęs informaciją apie Pažeidimą, gaus Kompetentingo subjekto patvirtinimą apie pranešimo gavimą. Kompetentingas subjektas gali paprašyti asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, pateikti papildomos arba patikslinti pateiktą informaciją. Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo patvirtinimo Kompetentingas subjektas asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, informuos apie tolesnius tyrimo veiksmus arba atsisakymą nagrinėti pranešimą. Viso tyrimo metu asmuo, pateikęs informaciją apie Pažeidimą, gali palaikyti ryšį su Kompetentingu subjektu ir jam teikti papildomą informaciją, paaiškinimus ar užduoti klausimus. Esant poreikiui Kompetentingas subjektas Pažeidimą perduos tirti kompetentingoms institucijoms, o užbaigęs tyrimą asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, informuos apie tyrimo rezultatus ir Bendrovės veiksmus.

 

V. INFORMACIJĄ TEIKIANČIO ASMENS TEISĖS, GARANTIJOS, TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS BEI ATSAKOMYBĖ

 

Pranešimą teikiantis asmuo turi teisę į konfidencialumą, jam draudžiama daryti neigiamą poveikį, jis turi teisę gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisę gauti kompensaciją, teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, o taip pat atleidimą nuo atsakomybės, kaip tai numato Įstatymas. Įstatymo nustatyta tvarka pateikiant informaciją, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, profesinę paslaptį, banko paslaptį, konfidencialią informaciją ar informaciją apie privatų gyvenimą, nelaikoma, kad tokia informacija yra atskleidžiama.

 

Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, šis asmuo gali kreiptis į Kompetentingą subjektą,  taip pat Įstatymo numatyta tvarka pateikti pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju. Asmenys, pripažinti pranešėjais, dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. STATISTINIAI DUOMENYS APIE KANALĄ

 

Informacija rengiama ir bus paskelbta vėliau.

 

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti