Privatumo politika darbuotojų atrankai | AIBĖ

Privatumo politika darbuotojų atrankai

1. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Šia Aljansas AIBĖ, UAB (toliau – „Bendrovė“) patvirtinta kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) Bendrovė užtikrina kandidatų į Bendrovės darbuotojus skaidrų ir sąžiningą  asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje kiekvienas kandidatų į Bendrovės darbuotojus gali susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

1.3. Bendrovė vadovaujantis šia privatumo politika užtikrina, kad kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius asmens duomenų apsaugos įstatymus.

2. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2.1. Asmens duomenys – tai bet kokia su kandidatu į darbuotojus susijusi informacija, kuri leidžia Bendrovei identifikuoti konkretų kandidatą.

2.2. Bendrovė, atlikdama atrankas į laisvas darbo vietas, tvarko toliau nurodytus kandidatų į darbuotojus duomenis: informacija apie kandidatą, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, vairavimo įgūdžius, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate cv, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

3. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS: KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS SUTIKIMAS

3.1. Kandidatų į darbuotojus sutikimas tvarkyti jų cv, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške pateiktus asmens duomenis numatytu tikslu, laikomas gautas, kai kandidatas į darbuotojus pateikia Bendrovei savo cv ir kitus dokumentus.

3.2. Jeigu informaciją apie kandidatus į darbuotojus, jų cv, Bendrovė gauna iš įdarbinimo agentūrų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas teikiančių subjektų, darbo paieškos portalų, Bendrovė daro prielaidą, kad kandidatas(-ė) į darbuotojus yra gavęs/usi visą reikiamą informaciją apie jų duomenų tvarkymą ir yra suteikęs/usi savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tokias paslaugas teikiančiam subjektui.

3.3. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis iš kitų šaltinių Bendrovė renka tik gavusi atskirą jų sutikimą. pavyzdžiui, kandidatų į darbuotojus pateiktas rekomendacijas Bendrovė tikrins arba atsiliepimo iš esamo darbdavio teirausis tik tuo atveju, jeigu kandidatas į darbuotojus Bendrovei suteiks sutikimą kreiptis į konkretų darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

4.1. Asmens duomenų saugojimo terminas vykstant atrankoms į kandidato pasirinktą (-as) darbo vietą (-as), pasibaigus atrankoms, ne ilgiau kaip 1 metus.

4.2. Pasibaigus aukščiau nurodytam duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, kandidatų į darbuotojus asmens duomenys bus sunaikinti per 1 savaitę.

4.3. Jeigu pasibaigus atrankai Bendrovė nepasirinks konkrečios kandidatūros ir nesudarys darbo sutarties, tuomet, Bendrovė, negavusi kandidato į darbuotojus sutikimo dėl duomenų tolimesnio saugojimo kandidatų duomenų bazėje, visus atrankos tikslais surinktus asmens duomenis sunaikins.

5. ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ BENDROVĖ RENKA KANDIDATŲ DUOMENIS

5.1. Bendrovė kandidatų į darbuotojus duomenis gauna šiais būdais: (i) tiesiogiai, t.y., kai kandidatas į darbuotojus atsiliepia į Bendrovės darbo skelbimą ar pateikiate savo cv, kandidato anketą ir kitus kandidatavimo dokumentus; (ii) netiesiogiai, t.y. iš darbo paieškos ir atrankos paslaugas teikiančių subjektų.

6. TERITORIJOS, KURIOSE TVARKOME KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENIS

6.1. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

7. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS TEISĖS

7.1. teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais kandidatų į darbuotojus asmens duomenimis;

7.2. teisė ištaisyti asmens duomenis (pvz., tuo atveju, jeigu pasikeitė kandidatavimo dokumentuose Bendrovei pateikti duomenys);

7.3. teisė atšaukti sutikimą: (t.y. kandidatas į darbuotojus turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu);

7.4. teisė pateikti skundą:  (t.y. tuo atveju, jeigu kandidatas į darbuotojus mano, kad jo duomenys yra tvarkome pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus)

7.5. teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);

7.6. teisė apriboti duomenų tvarkymą;

7.1. teisė į duomenų perkeliamumą: duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų jūsų duomenų atžvilgiu), jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.

8. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Visais kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimais kandidatai į darbuotojus gali susisiekti el. pašto adresu: [email protected];

8.2. Bendrovė gavusi kandidatų į darbuotojus prašymą dėl bet kurios aukščiau nurodytos teisės įgyvendinimo, privalės nustatyti konkretaus kandidato tapatybę. Šiuo tikslu prašys pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.3. Bendrovė gavusi jūsų prašymą dėl bet kurios jūsų teisės įgyvendinimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks informaciją apie veiksmus, kuriuos Bendrovė atliko pagal pateiktą prašymą.

9. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR TAIKYMAS

9.1. Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 24 d. jei privatumo politika bus pakeista, atnaujinta jos versija bus paskelbta tinklalapyje: https://aibe.lt/privatumo-politika-darbuotoju-atrankai/

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti